Hoofdlijnen beleidsplan

Hoofdlijnen beleidsplan Stichting Juupu 2021-2023

 1. De Stichting heeft ten doel het creëren en bevorderen van bewustwording onder jongeren inzake de sociaal-maatschappelijke armoedeproblematiek en hen te activeren om daaraan een bijdrage te leveren en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
 2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
 • het inrichten en beheren van inzamel- en uitgiftepunten op scholen ten behoeve van mensen die met armoede te maken hebben, maar niet terecht kunnen bij de regulieren voorzieningen die hiervoor zijn ontwikkeld;
 • bewustwording creëren voor de armoedeproblematiek en te zoeken naar (praktische) oplossingen;
 • het bijdragen aan dan wel opzetten van door lokaal gericht;
 • platform bieden aan jongeren om gezamenlijk als community eensgezind met dezelfde focus een verschil te maken voor anderen;
 • het (laten) organiseren, begeleiden, plannen, uitvoeren en evalueren van praktische activiteiten om daarmee een effectief verschil te maken voor anderen; en
 • het doen aan talentontplooiing alsmede investeren in potentie.
Algemeen belang
De stichting zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang.
Winstoogmerk
De stichting heeft geen winstoogmerk. De stichting werft per project gelden via fondsen en giften. Overige gelden komen ten goede aan deactiviteiten van de stichting.
Gescheiden vermogen
Er is sprake van gescheiden vermogen. Het beheer van de financiën is vastgelegd in de statuten en het beleidsplan.
Bestedingscriterium
Het vermogen van de stichting is beperkt. De stichting houdt niet meer vermogen aan dan voor het uitvoeren van de activiteiten redelijkerwijs nodig is.
Bestuurdersbeloning / onkostenvergoeding
De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding voor gemaakte kosten.
Opheffing
Bij opheffing van de stichting zal een batig saldo worden besteed aan een ANBI met een gelijksoortige doelstelling.
Integriteitseisen
Alle betrokkenen (bestuursleden en eventuele vrijwilligers) voldoen aan de integriteiteisen.
Administratieve verplichtingen
De stichting voldoet aan haar administratieve verplichtingen. Uit de administratie blijkt:
 • welke bedragen per beleidsbepaler zijn betaald aan onkostenvergoeding en vacatiegelden
 • welke kosten de instelling heeft gemaakt
 • wat de aard en omvang zijn van de inkomsten en het vermogen van de instelling.
Publicatieverplichting

De stichting zal haar gegevens en financiële verantwoording binnen de publicatie termijn publiceren via de website www.juupu.nl.

Taakstelling bestuur
Een beschrijving van de taakstelling en bestuur verhoudingen is opgenomen in de statuten en zal waar nodig worden aangevuld in het huishoudelijk reglement.